Αναγγελία Θέσεων Εργασίας
Η Time Heritage -Α. Καμάρα και ΣΙΑ Ο.Ε. προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση 18 μηνών δύο άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης για τις ανάγκες του προγράμματος: ΔΙΑ.ΠΛΑ.Σ.Ι.Σ.: Διαχειριστικά Πλάνα Σημείων Ιστορικής Σημασίας: προτυποποίηση, οδηγός έρευνας και νέες τεχνολογίες, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης της ΓΓΕΤ: Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις (Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού).


Θέση 1: Ερευνητής

Απαιτούμενα προσόντα: Iστορικός νεότερης περιόδου με μεταπτυχιακό (ακολουθούμενο από 5ετή και πλέον ερευνητική εμπειρία) ή διδακτορικό δίπλωμα, κατά προτίμηση στη θεματική της Ενετοκρατίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένη εμπειρία σε προγράμματα διάχυσης ιστορικής και αρχαιολογικής πληροφορίας μέσω νέων τεχνολογιών (προϋπηρεσία σε κρατικό ή ιδιωτικό πολιτιστικό-ερευνητικό ίδρυμα), εμπειρία σε πρωτογενή αρχειακή έρευνα και σε μελέτες για δημιουργία μουσείων. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκών γλωσσών (κατά προτίμηση αγγλικών και ιταλικών) απαραίτητη.

Θέση 2: Τεχνικός

Απαιτούμενα προσόντα: Αρχαιολόγος ή ιστορικός της τέχνης με εξειδίκευση, τουλάχιστον σε επίπεδο Masters, σε θέματα διαχείρισης, ερμηνείας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εμπειρία στη δημιουργία βάσεων δεδομένων. Προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στο χώρο της πολιτιστικής διαχείρισης θεωρείται επιπρόσθετο προσόν και αξιολογείται. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση αγγλικών και γαλλικών) απαραίτητη.


Δικαιολογητικά υποψηφιότητας και για τις δύο θέσεις: Βιογραφικό, αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εκτός αν κάποιο από τα πτυχία έχει πραγματοποιηθεί σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με γλώσσα διδασκαλίας τη συγκεκριμένη), αποδεικτικά ιδιότητας ανέργου (κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή, επί ελευθέρων επαγγελματιών, φωτοτυπία του μπλοκ αποδείξεων/τιμολογίων, όπου να φαίνεται ότι δεν έχουν κόψει δελτίο παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο). Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2013.
Πληροφορίες-αποστολή δικαιολογητικών: Αφροδίτη Καμάρα, info@timeheritage.gr 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) - ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Συνεργασία Με Την Time Heritage

Αν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με την ΤΙΜΕ Heritage, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Επίσης μπορείτε να τυπώστε και να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και να μας την στείλετε ταχυδρομικώς ή με φαξ.

Συμπληρώστε τη φόρμα συνεργασίας (σε μορφή .rtf) 27KB
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαχείρηση των προσωπικών σας στοιχείων και σύντομα θα λάβετε απάντησή μας.

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo